Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2006

EU överväger censur av internet (Saxat ur Pär Ströms BBB nyhetsbrev http://www.stoppa-storebror.se/)

På ett möte med EU:s inrikesministrar i augusti diskuterade man införande av ett system som ska hindra medborgarna att få tillgång till vissa webbplatser. Det handlar om ett led i det så kallade kriget mot terrorismen. Osäkerheten om hur det hela ska gå till är dock stor.

Efter mötet förklarade EU:s kommissionär för 'justice and home affairs' Franco Frattini, ibland kallad "EU:s justitieminister", att internet bör göras till ett "fientligt territorium för terrorister". Han sa vidare: "Jag tycker det är mycket viktigt att undersöka möjligheterna att blockera webbplatser som uppmuntrar terrorism".I medborgarrättskretsar är kritiken förödande.

En organisation kallad SpyBlog har skrivit ett brev med 17 frågor om det hela till Franco Frattini, och fått svar från Jonathan Faull (som är "EU Commission Director General for Justice, Freedom and Security"). Dialogen dem emellan är intressant. SpyBlogs första fråga lyder: "Föreslår ni en EU-version av den nationella brandvägg med filtrering och censurprogramvara som finns i Kina och bär namnet 'Great firewall of China', och motsvarande system i Saudiarabien och andra förtryckarregimer?"

Svaret från Faull börjar så här (det kan läsas i sin fullständiga form via länken till de 17 frågorna nedan): "I ett så här tidigt skede av diskussionerna skulle det vara för tidigt att tala om en specifik lösning, men vi kan sannerligen lugna Europas medborgare när det gäller den Europeiska Unionens engagemang avseende respekt för mänskliga rättigheter [...]." Därefter följer undanglidande formuleringar. Kanske en "Great wall of Europe", alltså, men i så fall en trygg och fin sådan.

Några andra frågor från SpyBlog, som Faull svarat ungefär lika undvikande på, är:

- Hur ska man skilja på efterforskningar gjorda i vetenskapligt syfte och i terrorsyfte?

- Hur kan en sådan censur vara förenlig med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 10, rätten till yttrandefrihet?

- Hur ska man säkerställa att blockeringen täcker rätt webbplatser, och bara de rätta webbplatserna?

- Vem ska ta ansvar för misstag?

- Vad kommer det hela att kosta?

Kommentar: Det kan ju låta bra att spärra propaganda från terroristorganisationer, men att sjösätta ett paneuropeiskt system med internetcensur - för vi ska kalla saker vid deras rätta namn - är en mycket farlig väg att gå. Internet står för en allt större del av informationsflödet, och vi går mot en situation som i praktiken innebär att "det som inte finns på nätet, det finns inte alls". Medborgarna har rätt att ta del av information utan myndigheters värdering. Vem ska bedöma vad som ska censureras och vad medborgarna ska få se?
Vidare, om censur av webbplatser med terroristanknytning införs kan vi räkna med en snabb ändamålsglidning. Bör inte även nynazistiska sajter spärras? Och i rättvisans namn även kommunistiska? Sedan kanske också vegan-sajter (som ju uppmuntrar till olagliga handlingar). Och så vidare.Att ändamålsglidningen i sättet att använda en eventuell "Great firewall of Europe" inte skulle låta vänta på sig kan man ana redan på grundval av vad svenska politiker har yttrat.

Exempelvis har Thomas Bodström (s), medan han var justitieminister, uttalat sig positivt om att blockera webbplatser relaterade till könshandel. Bosse Ringholm (s) uttalade sig på sin tid som vice statsminister för ett tekniskt system som skulle hindra svenskar att gå in på utländska spelföretags webbplatser.

Det kliar i fingrarna på Makten...Länkar:
Artikel
17 frågor
Amnesty-kampanj mot internet-censur


Vad kan man säga? Om medborgarna inte aktivt agerar mot dessa planer kommer "brännvägg Europa" bli en verklighet inom kort...Sprid budskapet!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...